ದಿಉಂದುರ್ ಇಂಗ್ಗ ಯಹ?

Djoerig Tjai Toekang Ngojay..

0 komentar: